NẤM TRICHODERMA

NẤM TRICHODERMA LÀ DÒNG CHẾ PHẨM SINH HỌC CHỨA CÁC CHỦNG GIỐNG ĐỐI KHÁNG NẤM BỆNH, DIỆT CÁC NẤM GÂY HẠI CÂY TRỒNG, GIÚP CÂY TRỒNG HẠN CHẾ VÀNG LÁ, THỐI RỄ, XÌ MỦ, RỤNG ĐỐT …
CHẾ PHẨM SINH HỌC TRICHODERMA CÒN ĐƯỢC SỬ DỤNG LÀM MEN VI SINH Ủ MÙN BÃ HỮU CƠ NHANH HOAI MỤC, CẢI TẠO ĐẤT, TRỘN ĐẤT TRỒNG CÂY

Hệ thống Website

1. Vinong - Sinh học Đức Bình

2. Chế phẩm vi sinh